DEMİRBAŞ SATIŞI KDV BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERİLİR

0

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET SATIŞLARININ KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLMESİ

GİRİŞ

25.10.1984 tarihinde kabul edilen Katma Değer Vergisi Kanununun 01.01.1985 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, Demirbaş ve Sabit Kıymet Satışlarına isabet eden Katma Değer Vergisinin beyannamenin hangi satırında beyan edileceği, (İlave Edilecek KDV mi yoksa Matrah bölümünde mi) tereddütlerle ve farklı uygulamalarla bu güne kadar gelmiştir.

Kimi mükellefler Amortismana Tabi İktisadi Kıymet satışı beyannamede gösterilmeden, ilgili satışa isabet eden Katma Değer Vergisini, 1 no.lu KDV beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırında beyan ederken, bazı mükellefler de Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Satışlarını normal mal ve hizmet satışı gibi “Matrah” bölümünde beyan ederek Katma Değer Vergisini beyan etmiştir.

Geride kalan yaklaşık 28 yıl boyunca bu konuda yasal bir düzenlemenin yapılmaması; mükelleflerin Özelge taleplerine neden olmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığının konu hakkındaki görüşü ise; KDV beyanı açısından amortisman tabi iktisadi kıymet satışlarının da normal mal ve hizmet satışı gibi değerlendirilmesi ve söz konusu satışların, “Matrah” kulakçığı altında “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda matrah ve uygulanan KDV oranı sütunları da doldurulmak suretiyle beyan edilmesi gerektiği yönündedir.

KONUYLA İLGİLİ ÖZELGELER AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
Tarih: 22.11.2011
Sayı: B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-213-2010-44
Konu: Sabit Kıtmetin Satışında Hesaplanan KDV nin Beyannamede Hangi Satırında Gösterileceği.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, kömür alım satımı faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, bu faaliyetinizde kullanılan aracınızın satışından doğan KDV nin, KDV beyannamesinin hesaplanan KDV satırında mı yoksa “İlave Edilecek KDV Satırı”nda mı beyan edileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmış, 2/1 inci maddesinde de teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca, Kanunun 20/1 inci maddesi uyarınca, teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olup, bedel deyimi ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınanveya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir.
Diğer taraftan, gerçek usulde KDV mükelleflerinin kullandığı 1 No.lu KDV beyannamesinin (e-beyanname) “Matrah” kulakçığının altında yer alan “İlave Edilecek KDV” satırı, fazla veya yersiz hesaplandığı anlaşılan vergiler, daha önce indirim konusu yapılmakla beraber KDV Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde (işlemin kısmi istisna kapsamına girmesi, malların zayi olması vb. nedenlerle) indirim hesaplarından çıkarılması gereken vergiler ve çeşitli nedenlerle düzeltme amacıyla “Toplam KDV” içerisine alınması gereken vergilerin beyan edilmesi amacıyla ihdas edilmiş bir satırdır. Dolayısıyla demirbaşlar, işletmenin aktifine kayıtlı taşıt araçları, binalar vb. amortismana tabi iktisadi kıymet satışlarının, KDV ye tabi olması halinde, bu satıra herhangi bir kayıt yapılmayacak, söz konusu satışlar, “Matrah” kulakçığı altında “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda matrah ve uygulanan KDV oranı sütunları da doldurulmak suretiyle beyan edilecektir.

Buna göre, işletmenizin aktifine kayıtlı aracın satış işlemi, işletmenin mutat ve sürekli faaliyet konusunu oluşturmamakla birlikte KDV uygulaması bakımından ticari nitelik taşıyan bir teslim olduğundan, söz konusu işlemin ilgili dönem KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığı altında “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda satış bedeline “Matrah” sütununda yer verilmek suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinmenizi rica ederim.

*****
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
Tarih:03.02.2012
Sayı: B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.113-43

Konu: Maddi duran varlık satışlarının KDV beyannamesinde ne şekilde beyan edileceği.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; maddi duran varlık satışlarının (demirbaş ve taşıt) KDV beyannamesinde nasıl beyan edileceği konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.
KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmış, Kanunun 2/1 inci maddesinde ise teslim, bir malın tasarruf hakkının devredilmesi olarak tanımlanmıştır.
Bu hüküm ve açıklamalar gereğince, maddi duran varlık satışları (demirbaş ve taşıt) ticari işlem kapsamında KDV Kanunun 1/1 ve 2/1 inci maddeleri gereğince KDV ye tabi olduğundan, söz konusu satış hasılatı ilgili dönem KDV Beyannamesinin “Matrah” Bölümünün “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” kısmında beyan edilecektir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

SONUÇ

Amortismana Tabi İktisadi Kıymet satışı, beyannamede “İlave Edilecek KDV” satırında mı, yoksa normal mal ve hizmet satışı gibi “Matrah” bölümünde mi beyan edileceği sorunu 10.06.2014 tarihli 66 seri numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile çözüme kavuşmuştur. Değişiklik ile 26.04.2014 tarihli 28983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğe uygun hale getirilmiştir.

01.05.2014 tarihinden itibaren Mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet satışları 1 no.lu KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığının “Diğer İşlemler” tablosunda “503” kodlu “Amortismana tabi sabit kıymet (taşınmaz, taşıt araçları, demirbaş, makine ve teçhizat vb.) satışları” satırında beyan edilecektir.

Bu satışlar nedeniyle hesaplanan KDV’nin 1 no.lu KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığındaki “İlave edilecek KDV” satırına yazılmak suretiyle beyanı mümkün değildir.

Ayrıca “Diğer İşlemler” tablosunda “503” kodlu “Amortismana tabi sabit kıymet (taşınmaz, taşıt araçları, demirbaş, makine ve teçhizat vb.) satışları” satırında beyan edilen tutarın, ayrıca “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)” toplama da ilave edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Cevap bırakın