İNTERNET SİTESİ AÇMA ZORUNLULUĞU

0

İNTERNET SİTESİ AÇMA VE BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU

1535 maddeden oluşan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13.01.2011 tarihinde kabul edilerek 14.02.2011 tarihli 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bazı maddeleri hariç 01.07.2012 tarihinden itibaren büyük bir bölümü yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte iş hayatımıza giren ve dikkat edilmesi gereken yeni düzenlemelerden birisi de internet sitesi ile ilgili zorunluluktur. Yazımızın içeriği; internet sitesi açma, bilgi ve belgelerin yayınlanma zorunluluğu ve sitede kalma süresi oluşturmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1524 Maddesi ile “Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayınlanmasına özgülemek zorundadır. Yayınlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır…….” Şeklindeki madde hükmü ile Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketlerin tamamına İnternet Sitesi kurma zorunluluğu getirmekteydi. Tepkiler üzerine 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34 Maddesi ile 6102 sayılı kanunun 1524 maddesi yürürlüğe girmeden önce 01.07.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yumuşatılmıştır.

6335 sayılı kanunun 34 maddesi ile ayrım gözetilmeden bütün sermaye şirketlerine getirilen (Aş. Ltd.Şti. ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket) İnternet sitesi kurma zorunluluğu 397 maddenin 4 fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri olarak değiştirilmiştir. Yani denetime tabi olacak Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket internet sitesi kurmak zorunda kalacaktır.
Peki denetime tabi şirketler hangileridir?
Mevcut Türk Ticaret Kanunumuzun 397 Maddesinin 4 bendi “398 inci madde kapsamında denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir” hükmü gereği, denetime tabi olacak şirketleri Bakanlar Kurulunun belirleyeceğine işaret etmektedir. Bilindiği üzere İnternet Sitesi kurma zorunluluğu 01.07.2013 tarihinde bağımsız denetim ise 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir, bakanlar Kurulunun bu tarihe kadar yani 01.01.2013 tarihine kadar denetime tabi sermaye şirketlerini açıklamak zorunda kalacaktır. Bunu ise …. kişiden fazla işçi çalıştıran yada yıllık satışları tutarı ….000.000.00.-TL olan şirketler şeklinde belirleyecektir.
Şimdilik böyle bir açıklama yapılmadığından İnternet Sitesi kurmak zorunda olan şirketler belli değildir. Bakanlar Kurulu Kararı neticesinde İnternet Sitesi Kurmak zorunda olan denetime tabi şirketler ise kuracaklar internet sitesinde aşağıdaki ilanları yapmak zorunda kalacaklardır.

I- İnternet Sitesi

MADDE 1524-

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.
b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.
c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.
d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketinkendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.
e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.
f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.
g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.
ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.
i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.

İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır.

Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.

Cevap bırakın