MAAŞ VE ÜCRETLERDE NAFAKA MİKTARI HESAPLAMA

0
MAAŞ VE ÜCRETLERDE NAFAKA MİKTARI HESAPLAMA

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kananu’nun 93.Maddesi”Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” şeklindeki düzenlemesi gereği emekli maaşlarına nafaka borçları gereği haciz edilebileceğini belirtmektedir.

İcra İflas Kanunu’nun Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler Başlıklı 83.Maddesi “Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.” metni gereği, maaşların yanında ücretlerden de 1/4 oranından az olmamak üzere haciz yapılacağını belirlemiştir.

Nafakalar ise dava sonuçlanana kadar eşe bağlanan Tedbir Nafakası, boşanma kararında sonra bağlanan Yoksulluk Nafakası ve çocukların giderlerini karşılamak için bağlanan İştirak Nafakası olmak üzere üçe ayrılır.

Nafaka miktarının tespitinde kesin bir sınırlama söz konusu değildir. Hakim her somut olayın özelliğine göre,tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde tutarak takdir hakkını da kullanarak hakkaniyete göre karar vermektedir.

Nafaka Miktarı Borçlunun Maaş ve Ücretinden Nasıl Hesap Edilerek İcra Müdürlüğüne Yatılacaktır.

Örnek.1

Hakimin takdir yetkisini de kullanarak 200.00.-TL Yoksulluk Nafakası, 100.00.-TL İşrirak Nafakası ödenmesine karar verdiğini ve borçlu Ahmet Bey’in 1.000.00.-TL ücretle bir fabrikada işçi olarak çalıştığı düşünüldüğünde.

1.000.00.- Ahmet Bey’in Net Maaşı.
300.00.- Yoksulluk ve İştirak Nafakası Top.(Alacaklı Eşe Ödenecek Tutar)
700.00.- Ahmet Bey’e Net Kalan Tutar.

Örnek.2

Yukardaki örnekte Ahmet Bey’in aylık ödemesi gereken Nafaka Borçlarını yatırmadığı ve alacaklı eş icra dairesine müracaat ederek birikmiş(işlemiş) olan 3.000.00.-TL nafaka alacağı ile işleyecek aylık 300.00.-TL nafaka alacağı için haciz kararı çıkarttığını ve işveren’e tebliğ edildiği varsayıldığında.

İşverenin yapması gereken kesintiler,

1.000.00.- Ahmet Bey’in Hacizden Önceki Net Maaşı.
300.00.- Aylık Ödenmesi Gereken Yoksulluk ve İştirak Nafakası Toplamı.(İşveren tarafından İcra Müd.Yatırılacak Tutar)
175.00.- Birikmiş Nafaka.(1.000.00.-TL-300.00.-=700.00.-/4=175.00.-(İşveren tarafından İcra Müd.Yatırılacak Tutar)
525.00.- Ahmet Bey’e Net Ödenecek Tutar.

Örnek.3

Nafaka alacaklısının haciz işleminden önce, mobilyacı Hasan’a olan borcu yüzünden Ahmet’in maaşından 3.000.00.- TL haciz var ise ne olacaktır.(2 Nolu örneğe bağlı olarak)

İşverennin yapması gereken kesintiler,

1.000.00.- Ahmet Bey’in Hacizlerden Önceki Net Maaşı.
300.00.- İşleyecek Nafaka Alacağı.(İlk sıraya girer, işv.tarafından ilgili İcra Müd.Yatırılır)
175.00.- İlk Haciz İşlemi İçin Kesilen Tutar.(İşveren tarafından Hasan’a ödenecek tutar)
-.- Birikmiş Nafaka, Hasan Bey’e olan borç tamamen ödendikten sonra ücretinden kesilmeye başlayacaktır.
525.00.- Ahmet Bey’e Net Ödenecek Tutar.

Örnek.4

Ahmet Bey, ödenmesi gereken nafaka borçlarını yatırmadığı ve alacaklı eşin İcra Müdürlüğüne müracaat ederek birikmiş(İşlemiş) olan 3.000.00.-TL nafaka alacağı ile işleyecek aylık 300.00.-TL nafaka alacağı için haciz kararı çıkartarak işveren’e tebliğ edildiği, Ahmet Bey’e ücretinin yanında, ilgili ayda 1.000.00.-TL İhbar ve 2.500.00.-TL Kıdem Tazminatı ödendiği varsayıldığında.İşverenin yapması gereken kesintiler,

1.000.00.- Ahmet Bey’in net maaşı.
1.000.00.- İhbar Tazminatı.
3.000.00.- Kıdem Tazminatı.
5.000.00.- Ahmet Bey’in hacizden önceki net geliri.
300.00.- Aylık ödenmesi gereken nafaka tutarı.(İşveren tarafından İcra Müdürlüğü’ne yatırılacak tutar.)
3.000.00.- Birikmiş(İşlemiş) nafaka tutarı.(İşveren tarafından İcra Müdürlüğü’ne yatırılacak tutar.)
1.700.00.- Ahmet Bey’in hacizden sonraki net maaşı.

 

Son Güncelleme: Çarşamba, 11 Ocak 2012 22:38

Cevap bırakın