STOPAJ ORANLARI

0
 Ücretlerden Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz. Gelir Vergisi Tarifesi) Serbest Meslek Ödemelerinden ( Noterlere yapılan ödemeler hariç)
  18. Madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden 17%
  Diğerlerinden 20%
  Yıllara sari inşaat ve onarma işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara(kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden 3%
  Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden 20%
  Kira Ödemelerinden 20%
  70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden 20%
  Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden 20%
  Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden 20%
   Kar Paylarına İlişkin Yapılacak Stopaj  
  Tam Mükellef Kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara dağıtılan, 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1)*,(2)*,(3)*  
  *75-2/1;Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil.)kar paylarından 15%
  *75-2/2;İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.) kar paylarından 15%
  *75-2/3;Kurumların idare Meclisi Başkan ve üyelerine verilen kar payları 15%
  Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1),(2),(3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (1)*,(2)*,(3)*  
  *75-2/1;Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil.)kar paylarından

 

15%
  *75-2/2;İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.) kar paylarından 15%
  *75-2/3;Kurumların idare Meclisi Başkan ve üyelerine verilen kar payları 15%
     
  (1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanmak üzere)75’inci maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler,emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vekıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)  
  Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu  faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden   0%
  Diğerlerinden 10%
  Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar,kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) 15%
     
  75. maddenin ikinci fıkrasının 12* numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar,kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)  
  *75/-12:(3239 sayılı Kanunun 57’nci maddesiyle değişen bent) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr, ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları. 15%
     
  Milli Piyango bileti satanlara yapılan ödemelerden  
  Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden 20%
  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödeme 20%
  Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;  
  Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,  
i. Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için 1%
ii. (i) alt bendi dışında kalanlar için 2%
  Diğer zirai mahsuller için,  
i. Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için 2%
ii. (i) alt bendi dışında kalanlar için 4%
  Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,  
i. Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşıması ve benzeri hizmetler için 2%
ii. Diğer hizmetler için 4%
  Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için 0%
  PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden 20%
  Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;  
  Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden 2%
  Hurda mal alımları için 2%
  Diğer mal alımları için 5%
  Diğer hizmet alımları (‘a’, ‘b’ ve ‘c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için 10%
  Repo gelirlerinden  
  75. maddenin 5 numaralı bendinde yer alan menkul kıymetlerin geri alım satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılmasından sağlanan menfaatler (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar,kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) 15%
     
  Tüzel kişilği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları, ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ödenecek tutarlar üzerinden yapılacak stopaj  
  10 yıl süreyle prim aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerden 15%
  10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmaka beraber bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat maluliyet tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden 10%
  Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden 5%
  Tek Primli yıllık Gelir Sigortalarından yapılan ödemelerden 0,00%
  Yurt dışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin anapara, faiz ve kar payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri hariç olmak üzere, Bakanlar Kurulunca ilan edilecek ülkelerde yerleşik ve faaliyette bulunanlara Türkiye’de yerleşik olanların bu ülkelerde bulunan işyerleri dahil, nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, ödemeler verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılanın mükellef olup olmadığına bakılmaksızın
Cevap bırakın