LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR ATAMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

0
LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR TAYİNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
01 Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
02 Şirket müdür ataması ve temsil şekline ilişkin genel kurul kararı (2 adet noter onaylı )
03 Temsil yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanı altında imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)
04 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yeni imza yetkisi verilen kişiler ortak değil ise ikametgah belgesi.
05 Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına yetki verilen gerçek kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri, uyruğu, kimlik numarası; yabancı uyruklu ise vergi numarası ve yerleşim yerinin yer aldığı yetkili organ kararının noter onaylı örneği.
06 Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge.
07 Genel kurul toplantısının çağrılı yapılması halinde çağrının ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.
08 Şirket müdürü veya temsilcisinin yabancı olması ve Tükiye’de ikamet etmesi halinde ikamet teskeresi.
ÖNEMLİ NOTLAR
01 TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.
02 Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.
03 Hazırlanan belgelerde yetkilinin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.
04 Genel kurul toplantı gününden en az 15 gün önce müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı esas sözleşmeden yazıldığı şekilde veya TTSG’nde yayınlanan ilan ile çağrılır.
TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI
Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.
Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümler kıyas yolu ile uygulanır.
Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususunda 367 nci madde ile 371 inci maddenin yedinci fıkrası kıyasen limited şirketlere de uygulanır.
Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler doğrultusunda;
Şirketi temsile yetkili yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerinin yetkileri sınırlandırılamayacak, sınırlama ancak merkezin veya şubenin işlerine özgülenebilecek yada müşterek veya münferit temsil esası öngörülebilecektir.
Bunun dışında temsil yetkisi ancak aşağıda belirtilen şekilde sınırlandırılabilecektir:
01 Esas sözleşmede yetki devrinin iç yönerge hazırlanarak sınırlandırılabileceği konusunda hüküm bulunmalıdır.Hüküm yok ise öncelikle esas sözleşme tadil edilmelidir.
02 Anonim şirketlerde yönetim kurulu karalı limited şirketlerde temsile yetkili müdürler kurulu kararı ile sınırlı yetki çerçevesini belirleyen tarih ve sayı içeren bir iç yönerge kabul edilerek tescil ve ilan edilir.
     02-A İç yönergede, görevler, tanımlar ve yetki çerçevesi düzenlenecektir. Ancak tanımlanan görevlere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır.
     02-B İç yönergeyle belirlenen görevlere atanacak kişiler, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak yönetim organlarınca belirlenecektir.
03 Şirketlerin yönetim organlarınca (yönetim kurulu/müdürler) hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket yönetim organınca imzalanması zorunludur.
TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN İÇ YÖNERGE TESCİLİ
01 Dilekçe
02 Sınırsız temsile yetkili müdürler kurulu kararı (Noter onaylı 2 adet)
  ***Sınırsız temsil yetkisine sahip olan müdürler, diğer yetkililer ile şubeye özgü işlerde temsil yetkisine sahip olan kişiler için iç yönerge hazırlanmasına gerek yoktur. Şirket veya şubesi adına sınırlı yetki ile işlem tesis etme hususunda görevlendirme olması halinde TTK 367. Maddede öngörülen iç yönerge ile sınırlı görev ve yetkilerin belirlenmesi şarttır.
  ***İç yönerge, limited şirketlerde müdürler tarafından hazırlanır, hazırlanan iç yönergenin kabulüne ilişkin müdürlerce alınan kararın bir suretinin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.
  ***Şirketin müdürler kurulunca hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket yönetim organınca imzalanması zorunlu olup ayrıca noter onayı aranmaz.
TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN İÇ YÖNERGENİN TADİLİ
01 Dilekçe.
02 Sınırsız temsile yetkili müdürler kurulu kararı.(Noter onaylı 2 adet)
03 Değişiklikleri veya ilaveleri yapılmış yeni tarih ve sayı ile düzenlenmiş her sayfası müdürler kurulunca imzalanmış iç yönerge
  ***Tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik veya ilaveler yapılması halinde yeni tarih ve sayı ile düzenlenmiş iç yönerge tescil ve ilan edilmelidir.
  ***Şirketin müdürler kurulunca hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket yönetim organınca imzalanması zorunlu olup ayrıca noter onayı aranmaz.
SINIRLI YETKİLİLERİN TECİLİ
01 Dilekçe.
02 Sınırsız temsile yetkili müdürler kurulu kararı.(noter onaylı)
03 Şirket ünvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi.( Noter onaylı asıl)
  *** Müdürler kurulu kararı, iç yönerge ile belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad Soyad ve T.C kimlik numaraları iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılarak oluşturulmalıdır.
Cevap bırakın